LASERGAS – KUSTANNUSTEHOKAS JA TURVALLINEN RATKAISU

Laser Gasin typpisovellukset

Typpilaitteistoillamme voidaan saavuttaa 99,9999 % puhtaus. Peruslaitteistomme kattavat tuottoalueen 4 - 1000 l/min, mutta tarpeen vaatiessa pystymme toimittamaan kapasiteetiltaan suurempiakin laitteistoja. Moduulirakenteen ansiosta järjestelmän tuottokapasiteettia voidaan kasvattaa myöhemmin. Kaasun tuottoprosessin parametrit optimoidaan vastaamaan sovelluskohteen puhtaus-, paine- ja tuottovaatimuksia. Typen ulostulopaine on maksimissaan 900 bar.

Typpisovellukset

Laserleikkaus

Typpi on laajasti käytössä laserleikkauksen apukaasuna. Kun paineistettua typpeä johdetaan leikkauskohtaan, se poistaa sulaneen teräksen. Koska typpeä käytettäessä leikkausjälki on puhtaampi, leikkaussauman vaatima jälkikäsittely vähenee. Optimaalisen leikkausjäljen takaamiseksi typen tulee olla korkeapaineista. Tämän vuoksi typpeä kuluu leikkauksessa paljon. Oma typentuottojärjestelmä onkin laserleikkausta tekeville yrityksille kannattava hankinta. Typpi soveltuu käytettäväksi useiden eri teräslaatujen kanssa.

Juottaminen elektroniikkateollisuudessa

Ilmakehän ilma sisältää 21 % happea. Etenkin korkeissa lämpötiloissa happi reagoi metallien kanssa muodostaen metallioksideita. Elektroniikkateollisuuden juotosprosessien kannalta hapen ja metallien reagointi on ongelmallista, sillä juotoksen hapettuminen johtaa kestävyydeltään heikkoon juotokseen tai äärimmäisessä tapauksessa kokonaan vialliseen lopputuotteeseen. Nykyään käytössä olevat lyijyttömät juotosaineet vaativat lyijyllisiä korkeammat juotoslämpötilat, ja niiden käyttöönoton myötä hapettumisen aiheuttamat ongelmat ovat korostuneet. Hapettumisesta aiheutuvista haitoista päästään eroon suorittamalla juottaminen typpiatmosfäärin alla. Hapetusreaktioita ei tällöin tapahdu, sillä hapesta poiketen typpi on inertti kaasu, joka ei reagoi metallien kanssa. On arvioitu, että typpeä käyttämällä viallisten komponenttien määrä vähentyy puoleen. Lisäksi juotosaineen viskositeetti ja kulutus pienenevät, samoin kuin syntyneen kuonan määrä. Nykyään typpeä käytetäänkin yleisesti juotosprosesseissa apukaasuna.

Lue lisää

Laser Gas Oy valmistaa typpigeneraattoreita elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Generaattorimme eristävät typen ympäröivästä ilmasta PSA-tekniikalla (Pressure Swing Absorption). Generaattoreilla voidaan valmistaa typpeä 99.9999 %:n puhtauteen asti. Niiden käyttövoimana toimii sähkö. Laser Gas -generaattorit ovat sekä hankinta- että käyttökustannuksiltaan edullisia, ja niillä tuotetun typen kustannukset jäävätkin murto-osaan tehdastoimitettuun typpeen verrattuna. Koska generaattoreilla tuotetaan typpeä sitä mukaan kun kaasua kuluu prosessissa, typen varastotankkeja ei tarvita. Tällöin poistuvat paineistetun typen varastointiin ja kuljetukseen liittyvät turvallisuusriskit. Samoin päästään eroon kolmannen osapuolen toimittaman typen toimitusvarmuuteen liittyvistä riskitekijöistä. Generaattoreita käytettäessä tehdastoimitettua typpeä tarvitaan ainoastaan varajärjestelmän tarpeiksi.

Laser Gas Oy:n generaattoreilla tuotettu typpi soveltuu käytettäväksi aalto- ja selektiivijuotoskoneissa sekä reflow-uuneissa. Sitä voidaan käyttää myös käsijuottimissa. Lisäksi typpeä voidaan käyttää juottamattomien komponenttien varastointitilojen inertointiin. Inertoinnilla voidaan varmistua siitä, että komponentit ovat täysin kuivia juotettaessa. Typpeä voidaan käyttää myös isosyanaattisäiliöiden blanketointiin.

Referenssikohteet: Kemppi Oy, Teleste Oyj, Kyrel Oy, Powerfinn Oy, Enerpoint Oy, Rauma Oy

Teräksen karkaisu

Referenssit: Ata Gears Oy.

Hitsaus

Typpeä voidaan käyttää apukaasuna useiden eri metallien hitsauksessa. Typpi suojaa kuumaa ja sulaa metallia ympäröivän ilman sisältämän hapen vaikutuksilta. Typen käyttö hitsauksessa lisää korroosionkestävyyttä.

Tulipalojen esto ja sammutus

Koska typpi on inertti kaasu, se ei pidä yllä palamisreaktioita. Typpiatmosfääriä voidaankin käyttää sekä estämään ja sammuttamaan paloja esimerkiksi hiilikaivoksissa tai -varastoissa. Typellä voidaan myös inertoida palo- tai räjähdysherkkien materiaalien kuljetustiloja.

Elintarviketeollisuus

Typellä on useita sovelluskohteita elintarviketeollisuudessa. Typpiatmosfäärin käyttö elintarvikkeiden valmistusprosessien aikana sekä pakkaamisessa estää bakteerien kasvua, hajujen muodostumista sekä hapettumisreaktioita.

web-desing: TMP Advertising Oy